Special offers

SZ
 89 €
SZ-226
Tashkent - Dushanbe - Tashkent

KC
 154 €
KC-128
Tashkent - Almaty - Tashkent

KC
 172 €
KC-124
Tashkent - Astana - Tashkent

HY
 174 €
HY-779
Tashkent - Bishkek - Tashkent

SU
 180 €
SU-1871
Tashkent - Moscow - Tashkent

J2
 289 €
J2-5032
Tashkent - Baku - Tashkent

HY
 297 €
HY-331
Tashkent - Sharjah - Tashkent

HY
 299 €
HY-507
Tashkent - Urumqi - Tashkent

HY
 310 €
HY-649
Tashkent - Kazan - Tashkent

HY
 317 €
HY-333
Tashkent - Dubai - Tashkent

HY
 320 €
HY-657
Tashkent - Ufa - Tashkent

HY
 325 €
HY-645
Tashkent - Mineralnye Vody - Tashkent

HY
 326 €
HY-691
Tashkent - Tyumen - Tashkent

HY
 328 €
HY-427
Tashkent - Mumbai - Tashkent

HY
 331 €
HY-421
Tashkent - New Delhi - Tashkent

HY
 334 €
HY-715
Tashkent - Voronezh - Tashkent

HY
 338 €
HY-661
Tashkent - Ekaterinburg - Tashkent

HY
 344 €
HY-687
Tashkent - Krasnodar - Tashkent

SU
 348 €
SU-6972
Tashkent - Saint Petersburg - Tashkent

HY
 352 €
HY-653
Tashkent - Samara - Tashkent

HY
 357 €
HY-103
Tashkent - Riga - Tashkent

HY
 360 €
HY-745
Tashkent - Tbilisi - Tashkent

HY
 372 €
HY-647
Tashkent - Rostov - Tashkent

TK
 373 €
TK-371
Tashkent - Istanbul - Tashkent

HY
 387 €
HY-501
Tashkent - Beijing - Tashkent

HY
 423 €
HY-709
Tashkent - Minsk - Tashkent

KE
 468 €
KE-942
Tashkent - Seoul - Tashkent

HY
 469 €
HY-533
Tashkent - Bangkok - Tashkent

R3
 474 €
R3-592
Tashkent - Irkutsk - Tashkent

HY
 482 €
HY-301
Tashkent - Tel Aviv Yafo - Tashkent

HY
 486 €
HY-551
Tashkent - Kuala Lumpur - Tashkent

HY
 522 €
HY-541
Tashkent - Jakarta - Tashkent

HY
 525 €
HY-257
Tashkent - Rome - Tashkent

HY
 527 €
HY-689
Tashkent - Kaliningrad - Tashkent

HY
 541 €
HY-251
Tashkent - Paris - Tashkent

HY
 552 €
HY-337
Tashkent - Jeddah - Tashkent

HY
 615 €
HY-201
Tashkent - London - Tashkent

HY
 665 €
HY-101
Tashkent - New York - Tashkent

HY
 721 €
HY-707
Tashkent - Vladivostok - Tashkent